Conditions of Use

I. Základné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Sú záväzné pri predaji zbožia a služieb odberateľovi pre jeho účely aj pre koncového užívateľa.

Odberateľ (kupujúci), ktorý nakupuje zbožie pre účely ďalšieho predaja, je povinný toto uviesť a predložiť dodávateľovi (predávajúcemu) úradné doklady - kópiu živnostenského listu, výpis z obchodného registra a osvedčenie o registrácií platca DPH a tieto priebežne aktualizovať v prípade zmien.

Odberateľ sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred tím, než si objedná zbožie. Po objednaní zbožia sa má za to, že odberateľ podmienky prijal na vedomie a súhlasí s nimi.

II. Cenové a platobné podmienky

Ceny uvádza predávajúci (dodávateľ) v aktutálnej ponuke v internetových obchodoch - e-shopoch www.reklama-hk.cz, www.reflexni-obleceni.cz a www.tonery-hk.cz. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v priebehu roku, táto zmena bude vždy aktualizovaná pred uzatvorením objednávky. Zbožie je až do konečného zaplatenia majetkom spoločnosti LEMAC marketing, s.r.o..

Zbožie môžete objednať:

Každá objednávka musí obsahovať tieto základné údaje:
 • obchodné meno (u fyzických osôb meno a priezvisko)
 • sídlo (fakturačnú adresu) odberateľské sídlo
 • dodaciu adresu (v prípade že je iná ako fakturačná)
 • jeho IČO a DIČ, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH
 • objednávkové číslo a názov zbožia uvedeného v cenníku
 • množstvo kusov zbožia a požadovanú veľkosť
 • meno a priezvisko oprávneného zástupca odberateľa (kupujúceho)
 • telefónne spojenie
 • požadovaný spôsob prevzatia objednaného zbožia a spôsob platby

Objednávka je považovaná za prijatú až v okamžiku, keď bude objednávka vyplnená a to so všetkými povinnými údajmi. Od tohto dátumu začína bežať čas pre vykrytie objednávky.

Platba za zbožie sa uskutočňuje buď hotovostne, pri prevzatí v kancelárií firmy tiež pri dodaní zbožia zásielkovou službou alebo dodávateľom (iba v Hradci Králové), alebo platbou predom na účet dodávateľa (podľa Zálohovej faktúry (predfaktúry)) sú po dohode vystavované len pri objednávkach nad 10.000,- bez DPH. Zbožie je v tomto prípade pre Vás rezervované až do dátumu splatnosti faktúry. Po pripísaní čiastky na náš účet bude zbožie ihneď odoslané na Vašu adresu. Pokiaľ nastane zdržanie platby o viac ako 10 dní je zálohová faktúra stornovaná a objednávka zrušená. V prípade zdržania platby zálohovej faktúry, bude dodávka realizovaná po zaplatení zbožia v nasledujúcom najbližšom možnom termíne. Platba faktúrou je možná len u stálych odberateľov s dobrou platobnou morálkou.

Manipulačné a expedičné náklady pri zasielaní zbožia sa riadia cenníkom Českej pošty alebo PPL. Cena dopravného je vždy aktuálne uvedená v „pokladni“ e-shope.

III. Dodacie podmienky

Zbožie je dodávateľom dodané odberateľovi na adresu uvedenú v objednávke. Spolu so zbožím je odberateľovi dodaný aj daňový doklad – faktúra. Pokiaľ si odberateľ zbožie neprevezme na dohodnutej adrese a v dohodnutý čas, platí všetky náklady spojené s dodaním zbožia a tiež aj náklady spojené s opätovným dodaním zbožia.

Odberateľ si špecifikuje spôsob dodania v objednávke, možné sú nasledujúce varianty:

 • osobný odber v kancelárií firmy
 • Českou poštou
 • Expresnou službou PPL

IV. Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná dodávateľom v trvaní 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté neodbornou manipuláciou so zbožím, poruchy vzniknuté mimo vplyv dodávateľa – napr. náraz, pád, voda, slnečné žiarenie apod. Dodávateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce z používania zbožia, za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania zbožia, vonkajšími vplyvmi, nešetrným zaobchádzaním , neodbornými zásahmi do zbožia, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a používanie zbožia. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie zbožia spôsobené jeho používaním.

Poškodené zbožie, ktoré vzniklo chybnou manipuláciou odberateľa (kupujúceho), dodávateľ po dohode s odberateľom opraví mimo záruku na náklady kupujúceho. Reklamácia zbožia, ktorá nebola uplatnená v záručnej lehote, nebude považovaná za reklamáciu. Záručná lehota začína platiť dňom prevzatia zbožia. Záruka sa vzťahuje iba na poruchy vzniknuté pri bežnom používaní zbožia. V rámci záruky a záručnej opravy sa nárokuje výhradne oprava zbožia, nie jeho vylepšenie oproti pôvodnému stavu.

V. Reklamačné podmienky

Objednávateľ je povinný uplatňovať reklamáciu písomnú (faxovú či e-mailovú) formou zaslania či oznámenia poruchy zbožia na adresu sídla predávajúceho. Reklamácia zbožia musí byť dodávateľovi doručená s chybným zbožím alebo jeho fotografiou (v prípade skla a keramiky) vždy písomne so stručným popisom poruchy, ukážkou poruchy a číslom dokladu, ktorým bolo zbožie zakúpené. V prípade že odberateľ nedoloží doklad o kúpe zbožia má právo dodávateľ reklamáciu odmietnuť.

Odberateľ je povinný si zbožie bezodkladne po prevzatí skontrolovať. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu zbožia je odberateľ povinný skontrolovať stav zbožia a v prípade poškodenia vyhotoviť písomný zápis o poškodení za prítomnosti dopravcu, ktorému túto reklamáciu priamo odovzdá. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetko zbožie je poistené. Uplatniť reklamáciu za poruchy zbožia, druhu a zjavné chyby je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi bezodkladne a to písomnou formou najneskôr do 2 dní od prevzatia zbožia. Chyby, ktoré existovali v okamžiku prevzatia zbožia, prejavili sa však neskôr, je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi ihneď potom, čo bola porucha zistená.

Pri reklamácií je možné prijať zbožie iba v originálnom alebo inom vhodnom obale. Zbožie zaslané k reklamácií poštou či iným dopravcom musí byť riadne zabezpečené pred prípadným ďalším poškodením.

V prípade reklamácie fototlače (hrnčeky, vankúše, apod.) nemôže byť jej predmetom prípadná nízka kvalita dodaných snímkou. Ďalej nemôže byť uznaná za chybu zmena farebnosti pri tlači na farebné podkladové materiálny (reflexné oblečenie). U oblečení, ktoré bolo potlačené podľa návrhu zákazníka, či opatrené nášivkou, nemôže požadovať zmenu v prípade nevyhovujúcej veľkosti.

Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa kupujúci zdržal s úhradou viac ako 14 dní, v prípade hrubého porušenia kúpnej zmluvy alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší. V prípade, že predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy alebo jej čiastočného plnenia, je kupujúci povinný vrátiť zbožie predávajúcemu do 10 dní od odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy zaplatí kupujúci 30% z celkovej objednávky a to v prípade nepotlačeného zbožia alebo 90% z hodnoty celkovej objednávky v prípade potlačeného zbožia a to na základe vystavenej faktúry.

VII. Ochrana osobných údajov

Odberateľ dobrovoľne poskytuje svoje údaje dodávateľovi a súhlasí s ich spracovaním, uchovaním a evidenciou za účelom uzavretia obchodu s dodávateľom. Dodávateľ neposkytuje takto získané údaje tretím osobám, okrem dopravcov zbožia a to len pre prípad správneho doručenia zbožia. Osobné údaje sú poskytované iba v minimálnom rozsahu potrebnom k správnemu priebehu obchodu medzi odberateľom a dodávateľom. Osobné údaje odberateľov sú zabezpečené proti zneužitiu.

VIII. Ochrana priemyselných a autorských práv

Odberateľovi nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a patentov dodávateľa či iných firiem, ktorých zbožie sa vyskytuje v obchodnej ponuke dodávateľa, pokiaľ tomu nie je stanovené inak.Tieto Obchodné a záručné podmienky pre prevádzku internetových obchodov sú platné od 1.1.2009.

Upozornenie pre našich firemných zákazníkov zo Slovenska:
Pokiaľ ste platcami DPH na území Slovenskej republiky, potom uhraďte odpovedajúcu čiastku za Váš nákup bez DPH a na náš e-mail zašlite kópiu potvrdenia s Vašimi údajmi o platcovi DPH. Ďakujeme.