Náhradné plnenie

Nezamestnávate štátom požadovaný počet pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou? Nechcete platiť zbytočne odvody štátu? Nakupujte od nás a nemusíte!

Zákon 435/2004 Sb. zo dňa 13. mája 2004 o zamestnanosti
časť tretia - výňatok
Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím

§ 81

 1. Zamestnávatelia s viac ako 25 zamestnancami v pracovnom pomere sú povinný zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu týchto osôb na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa. Povinný podiel činí 4%.
 2. Povinnosť uvedenú v ods. 1 zamestnávatelia plnia
  1. zamestnávaním v pracovnom pomere,
  2. odoberaním výrobkov alebo služieb od zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 50% zamestnancov, ktorý sú osobami so zdravotným postihnutím, alebo zadávaním zákaziek týmto zamestnávateľom alebo odoberaním výrobkov chránených pracovných dielní prevádzkovaných občianskym združením, 47) štátom registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou evidovanú podľa zákona upravujúceho postavenia cirkví a náboženských spoločností 48) alebo obecne prospešnou spoločnosťou, 49) alebo zadávaním zákaziek týmto subjektom alebo odoberaním výrobkov alebo služieb od osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú osobami samostatne zárobkovo činnými a nezamestnávajú žiadnych zamestnancov, alebo zadávaním zákaziek týmto osobám, alebo
  3. codvodom do štátneho rozpočtu, alebo vzájomnou kombináciou spôsobov uvedených v písmenách a) až c)
 3. Zamestnávatelia, ktorý sú organizačnými zložkami štátu alebo sú založený štátom, nemôžu plniť povinný podiel podľa ods.2 písm. c).
 4. Pre zistenie celkového počtu zamestnancov, celkového počtu zamestnancov, ktorý sú osobami so zdravotným postihnutím, a povinného podielu je rozhodujúci priemerný ročný prepočetný počet zamestnancov.
 5. Spôsob výpočtu priemerného ročného prepočetného počtu zamestnancov a výpočtu plnenia povinného podielu určí ministerstvo odpovedajúcim právnym predpisom.

§ 82

 1. Výška odvodu do štátneho rozpočtu podľa § 81 odst. 2 písm. c) činí za každú osobu so zdravotným postihnutím, ktorú by zamestnávateľ mal zamestnať, 2,5násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roku, v ktorom povinnosť plniť povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím vznikla. Výšku priemernej mzdy za prvý až tretí štvrťrok vyhlási ministerstvo na základe údajov Českého štatistického úradu správou uverejnenou v Zbierke zákonov.
 2. Odvod do štátneho rozpočtu podľa odst.1 poukazuje zamestnávateľ do 15. Februára nasledujúceho roku do štátneho rozpočtu prostredníctvom úradu práce, v ktorom územnom obvode je sídlo zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo bydlisku zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou.
 3. Pokiaľ nesplní zamestnávateľ povinnosť podľa § 81 odst. 1, určí mu úrad práce povinnosť poukázať odvod do štátneho rozpočtu podľa odst.1 rozhodnutím podľa zvláštneho právneho predpisu.
 4. Vymáhanie odvodu do štátneho rozpočtu vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa sídla zamestávateľa.

§ 83

 1. Plnenie povinného zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, vrátane spôsobov plnenia, je zamestnávateľ povinný do 15. Februára nasledujúceho roku písomne odhlásiť úradu práce príslušného podľa § 82 odst. 2.

§ 84

 1. Spravujúce úrady sú povinné na výzvu príslušného úradu práce poskytnúť údaje potrebné k prevedeniu kontroly plnenia povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

Odběrem zboží a služeb od naší firmy mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 81 č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti.

Jsme schopni u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany se ZPS (tzv. povinný podíl).

Kalkulátor náhraného plnenia osôb
osôb

Pro správnou funkci musíte mít povolený javascript